lifestyle logo

فتوای جنجالی مکارم شیرازی: مسابقه برنده باش قمار است و شرکت در آن جایز نیست!

فتوای جنجالی مکارم شیرازی: مسابقه برنده باش قمار است و شرکت در آن جایز نیست!

arrow